Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur

Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur (FSTA) er en forening, der blev stiftet den 16. marts 2011 af en gruppe af initiativtagere med faglig og mangeårig interesse inden for det danske sundheds- og hospitalsvæsen.

Udvikling, nybyggeri og drift af hospitalerne i Danmark står i de kommende år over for en enestående chance for at skabe fremtidig innovation og udvikling.

Vi har derfor brug for et højt fagligt niveau og nye løsninger, der understøttes af et øget tværfagligt samarbejde. Der er brug for nye organisationsformer, som er fleksible over for øgede forandringer i behandlingsforløbene og –metoderne og som også kan levere den omkostningseffektivitet, der i stigende grad efterspørges.

Det kan vi ikke gøre hver for sig

Samfundet, sundhedsvæsnet og de nye sygehusbyggerier har brug for, at vi lægger vores viden og erfaringer sammen og bidrager til at skabe de allerbedste fremtidige løsninger.

Vi har brug for en kultur, hvor fagfolk kan trække på ressourcerne hos hinanden, dele de erfaringer, der fører til de stærkeste løsninger – og ikke mindst sikrer en stadig videre udvikling af egne kompetencer.

Vi skal videndele – i ordets fineste betydning.

Med FSTA har vi derfor stiftet et forum og netværk for sundhedsfaglige personer beskæftiget inden for:

 • planlægning og programmering
 • arkitektur og byggeri
 • logistik og infrastruktur
 • teknik, IT og medicoteknik
 • drift, vedligeholdelse, ledelse og styring
 • kvalitet og hygiejne
 • miljø og energi

Mål og virke

Det danske hospitalsvæsen står fra 2008 til 2020 foran store investeringer i nye sygehusbyggerier.

Det drejer sig både om store universitetshospitaler, regionssygehuse og betydelige om- og tilbygninger
på eksisterende sygehuse.

Den nuværende sygehusstruktur udfordres bl.a. gennem øgede krav til effektiviseringer, strammere økonomiske vilkår, ændringer af akutstrukturen samt indførelse af nye kliniske metoder og behandlingsforløb.

Der stilles krav til fleksible, omkostningseffektive byggerier og totaløkonomiske vurderinger, der i høj grad involverer samarbejde mellem mange faggrupper inden for bl.a. planlægning, rådgivning, design og teknologi – et tværfagligt samarbejde der også omfatter drift, vedligeholdelse og administration.

Formål med FSTA

FSTA har til formål at skabe et tværfagligt fællesskab for alle, som er involveret og interesseret i planlægning, byggeri og drift af hospitaler i Danmark.

FSTA er et sundhedsfagligt forum og netværk på højt niveau for personer beskæftiget inden for:

 • planlægning og programmering
 • arkitektur og byggeri
 • logistik og infrastruktur
 • teknik, IT og medicoteknik
 • drift, vedligeholdelse, ledelse og styring
 • kvalitet og hygiejne
 • miljø og energi

Faglig viden og dygtighed

I FSTA arbejder vi kontinuerligt på at fremme vores medlemmers faglige viden og dygtighed til gavn for medlemmerne selv og det samlede hospitals- og sundhedsvæsen.

Det gør vi bl.a. ved at:

 • virke som høringsorgan og kompetencecenter
 • formidle viden gennem faglige konferencer og seminarer
 • samarbejde nationalt og internationalt med myndigheder og andre faglige organisationer inden for byggeri og drift af sygehuse
 • styrke medlemmernes viden og kompetencer på tværs af traditionelle faggrænser
 • etablere, drive og vedligeholde effektive infrastrukturer i hospitals- og sundhedsvæsenet

Links

Her på siden finder du links til relevante sider og foreninger nationalt og internationalt, som også beskæftiger sig med drift, teknik og byggeri på hospitaler.

Relevante hjemmesider

>  Godt Sygehus Byggeri
Danske Regioner, regionernes politiske interesseorganisation, giver mulighed for at følge de nye sygehusbyggerier og få indsigt i udbud og processer.

>  Dansk Standard
Fonden Dansk Standard arbejder målrettet på at højne kvaliteten i det danske samfund gennem standardisering og miljømærkning og styrker væksten i det danske erhvervsliv.

>  Statens Serum Institut
SSI er et institut under Sundheds- og Ældreministeriet, hvis mission er at styrke sundhed gennem sygdomskontrol og forskning.

>  IFHE’s digitale årsmagasin
International Federation of Hospital Engineering (IFHE) formidler i det årlige magasin “IFHE Digest” viden om hospitals- og sundhedssektoren inden for områderne teknik, drift, udstyr, vedligeholdelse, byggeri m.m.

Foreninger

>  FSD
Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark (FSD) er en selvstændig brancheforening for maskinmestre ansat i det danske sundhedsvæsen og har, i et tæt samarbejde med Maskinmestrenes Forening, ansvaret for brancherådet for sygehusmaskinmestre.

>  FSSD
Fagligt Selskab for Sterilcentraler i Danmark (FSSD) er en forening af sygeplejersker ansat ved sterilcentraler i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1987 og arbejder på dygtiggørelse af medlemmer med faglige relationer til genbehandlingsområdet.

>  FSTL
Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) er den norske pendant til FSTA. FSTL blev stiftet i 1986 af nogle af de øverste tekniske ledere på de norske hospitaler.

>  IFHE
FSTA er medlem af International Federation of Hospital Engineering (IFHE) og deltager derfor i vidensdeling på det internationale niveau.

>  IFHE-EU
FSTA er medlem af IFHE-EU. Det er en ikke-statslig organisation, som forener de nationale sammenslutninger i Europa, der også beskæftiger sig med drift, teknik, byggeri og arkitektur på hospitaler.

Privatlivspolitik

FSTA behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik for både FSTA og FSTA ApS, der fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

>  Hent privatlivspolitik for FSTA (foreningen)

>  Hent privatlivspolitik for FSTA ApS (kommercielle aktiviteter)

Bestyrelsen

Formand

Søren Kusk Godiksen

Sektionsleder
Regionshospitalet Randers

skg@fsta.dk
Tlf. 24 82 78 97

Næstformand og kasserer

Mogens K. Thrane

Senior Projektchef
NCC

mt@fsta.dk
Tlf. 31 19 60 03

Bestyrelsesmedlem

Birgitte Gade Ernst

Segmentchef
Arkitema Architects

be@fsta.dk
Tlf. 40 81 80 77

Bestyrelsesmedlem

Michael Møller

Udviklingschef for den offentlige sektor og markedschef for hospitaler og sundhedsvæsen
NIRAS

mm@fsta.dk
Tlf. 29 60 06 18

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Lindegaard

Teknisk chef
OUH

jl@fsta.dk
Tlf. 20 53 56 87

Bestyrelsesmedlem

Lene Stevnhoved

Chefkonsulent
Region Sjælland

ls@fsta.dk
Tlf. 21 22 31 38

Bestyrelsesmedlem

Belma Ilic

Teknisk Chef
Aalborg Universitetshospital

bi@fsta.dk
Tlf. 40 30 96 71

Bestyrelsessuppleant

Søren Krogh Christiansen

Driftskoordinator
Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

skc@fsta.dk
Tlf. 24 82 78 97

Bestyrelsessuppleant

Thomas Nordkvist Jensen

Driftschef
Region Sjælland

tnj@fsta.dk
Tlf. 58 55 90 00

Fotos af bestyrelsen: Henriette Vabø

Vedtægter for FSTA

§ 1. Navn

Stk. 1
Foreningens navn er Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur, FSTA.

§ 2. Formål

Stk. 1
FSTA’s formål er:

 • at skabe et tværfagligt fællesskab for faggrupper og interessenter, der har berøring med
  og/eller er direkte involveret i planlægning, byggeri og drift af sygehuse i Danmark.
 • at danne et tværfagligt forum på højt niveau for personale, som beskæftiger sig indenfor
  sundhedsområdet så som:

  • Planlægning og programmering.
  • Arkitektur og byggeri.
  • Logistik og infrastruktur.
  • Teknik, IT og medicoteknik.
  • Drift og vedligeholdelse, ledelse og styring.
  • Kvalitet og hygiejne.
  • Miljø og energi.

 

 • at fremme medlemmernes faglige viden og dygtighed til gavn for såvel medlemmerne som for
  det samlede sygehus- og sundhedsvæsen ved:

  • at virke som høringsorgan og kompetencecenter.
  • at formidle videns deling gennem årsmødet, faglige konferencer og seminarer.
  • at styrke medlemmernes viden og kompetencer på tværs af traditionelle faggrænser.
  • at samarbejde nationalt og internationalt med myndigheder og andre faglige organisationer
   indenfor udvikling, byggeri og drift af sygehuse.

FSTA overholder alle gældende love, herunder – men ikke begrænset til – konkurrencelovgivningen.

Stk. 2
Formålet søges opfyldt blandt andet ved:

 • at skabe kontakt mellem interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning
  indenfor sygehusteknik og -arkitektur
 • at formidle uddannelse og kurser for medlemmerne i form af møder, kongresser, studierejser
  og tilsvarende
 • at samarbejde med nordiske og internationale foreninger med samme interesser

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner og firmaer, der er interesseret i at fremme formål
eller aktiviteter inden for FSTA’s interesseområder.

Stk. 2
Anmodning om optagelse som medlem skal ske via FSTA’s hjemmeside. Optagelse bekræftes af
FSTA’s bestyrelse.

Stk. 3
Udmeldelse kan ske via FSTA’s hjemmeside.

Stk. 4
Kontingent betales ved indmeldelsen og opkræves forud for 1 år ad gangen. Kontingentet
fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentrestance udover 6 måneder fører automatisk til tab af medlemskab, dog først efter der
skriftligt er rykket for den manglende betaling.

§ 4. Ledelse og kompetence

Stk. 1
Øverste myndighed i FSTA er generalforsamlingen, mens den daglige ledelse forestås af
formanden i samråd med bestyrelsen.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i sidste halvdel af foreningsåret.
Den indkaldes af FSTA’s bestyrelse mindst en måned forud ved udsendelse af dagsordenen til alle
medlemmer.

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, stilles skriftligt og skal være
formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen offentliggøres
på FSTA’s hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal mindst omfatte:
– valg af dirigent
– beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
– forelæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år
– fastsættelse af kontingent
– behandling af indkomne forslag
– valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– valg af revisorer
– eventuelt

Stk. 3
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 % af medlemmerne skriftlig forlanger det og samtidigt oplyser
forhandlingsemnet.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse.

Stk. 4
FSTA’s bestyrelse består af en formand og 4 eller 6 medlemmer. Hvert år vælges 2 eller 3
bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær straks efter
generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5
I tilfælde af formandens midlertidige forfald, fungerer næstformanden i formandens sted.

Stk. 6
FSTA tegnes af formand og næstformand i forening, formand og to ordinære
bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
FSTA. Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur

§ 5 Regnskab og revision

Stk. 1
FSTA’s regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
FSTA’s regnskab revideres af en statsautoriseret revisor valgt på generalforsamlingen og påtegnes
af “kritisk revisor” valgt blandt medlemmerne.

Stk. 3
FSTA hæfter kun for den til enhver tid værende formue.

§ 6. Lovændringer og eksklusion

Stk. 1
Ændring af FSTA’s love kan kun ske med vedtagelse på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, og ved hver generalforsamling kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved den sidste af disse generalforsamlinger kan medlemmer skriftligt afgive deres stemme
vedrørende forslaget til lovændring.
Brevstemmer skal, for at være gyldige, være bestyrelsen i hænde senest dagen før
generalforsamlingen.
Såfremt et medlem gennem sin adfærd har modarbejdet foreningens formål, skadet dens
omdømme eller på anden måde er blevet en belastning for foreningen, kan bestyrelsen ekskludere
medlemmet med efterfølgende orientering af generalforsamlingen.

§ 7. Ophør og likvidation

Beslutning om FSTA’s ophævelse træffes efter samme regler, som gælder for ændring af
foreningens vedtægter.
Generalforsamlingen træffer samtidig bestemmelse om, hvorledes der skal disponeres over FSTA’s
midler.

Således vedtaget ved foreningens stiftende generalforsamling i Middelfart, den 16. marts 2011.

Redaktionen

Merete Irner Bugge

Journalist

merete@irnerkom.dk
Tlf. 30 91 03 34

Allan Bojsen

Web

allan@bojsen.dk
Tlf. 29 72 09 55

Christian Bagge

Grafisk designer

partus@partus.dk
Tlf. 22 67 92 47

Lena Lunderskov

Koordinator

lun@niras.dk
Tlf. 60 20 97 19

Tilmeld dig vores nyhedsbreve


> Læs tidligere udsendte nyhedsbreve

Kontakt os

Har du spørgsmål til FSTA, er du meget velkommen til at kontakte os.
Skriv en mail til bestyrelsen på info@fsta.dk

Har du spørgsmål til administration og regnskab, så skriv til admin@fsta.dk

Ønsker du at komme i kontakt med de enkelte bestyrelsesmedlemmer, kan du finde kontaktoplysningerne her