Vedtægter for FSTA

§ 1. Navn

Stk. 1
Foreningens navn er Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur, FSTA.

§ 2. Formål

Stk. 1
FSTA’s formål er:

 • at skabe et tværfagligt fællesskab for faggrupper og interessenter, der har berøring med
  og/eller er direkte involveret i planlægning, byggeri og drift af sygehuse i Danmark.
 • at danne et tværfagligt forum på højt niveau for personale, som beskæftiger sig indenfor
  sundhedsområdet så som:

  • Planlægning og programmering.
  • Arkitektur og byggeri.
  • Logistik og infrastruktur.
  • Teknik, IT og medicoteknik.
  • Drift og vedligeholdelse, ledelse og styring.
  • Kvalitet og hygiejne.
  • Miljø og energi.

 

 • at fremme medlemmernes faglige viden og dygtighed til gavn for såvel medlemmerne som for
  det samlede sygehus- og sundhedsvæsen ved:

  • at virke som høringsorgan og kompetencecenter.
  • at formidle videns deling gennem årsmødet, faglige konferencer og seminarer.
  • at styrke medlemmernes viden og kompetencer på tværs af traditionelle faggrænser.
  • at samarbejde nationalt og internationalt med myndigheder og andre faglige organisationer
   indenfor udvikling, byggeri og drift af sygehuse.

FSTA overholder alle gældende love, herunder – men ikke begrænset til – konkurrencelovgivningen.

Stk. 2
Formålet søges opfyldt blandt andet ved:

 • at skabe kontakt mellem interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning
  indenfor sygehusteknik og -arkitektur
 • at formidle uddannelse og kurser for medlemmerne i form af møder, kongresser, studierejser
  og tilsvarende
 • at samarbejde med nordiske og internationale foreninger med samme interesser

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner og firmaer, der er interesseret i at fremme formål
eller aktiviteter inden for FSTA’s interesseområder.

Stk. 2
Anmodning om optagelse som medlem skal ske via FSTA’s hjemmeside. Optagelse bekræftes af
FSTA’s bestyrelse.

Stk. 3
Udmeldelse kan ske via FSTA’s hjemmeside.

Stk. 4
Kontingent betales ved indmeldelsen og opkræves forud for 1 år ad gangen. Kontingentet
fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentrestance udover 6 måneder fører automatisk til tab af medlemskab, dog først efter der
skriftligt er rykket for den manglende betaling.

§ 4. Ledelse og kompetence

Stk. 1
Øverste myndighed i FSTA er generalforsamlingen, mens den daglige ledelse forestås af
formanden i samråd med bestyrelsen.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i sidste halvdel af foreningsåret.
Den indkaldes af FSTA’s bestyrelse mindst en måned forud ved udsendelse af dagsordenen til alle
medlemmer.

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, stilles skriftligt og skal være
formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen offentliggøres
på FSTA’s hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal mindst omfatte:
– valg af dirigent
– beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
– forelæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år
– fastsættelse af kontingent
– behandling af indkomne forslag
– valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– valg af revisorer
– eventuelt

Stk. 3
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 % af medlemmerne skriftlig forlanger det og samtidigt oplyser
forhandlingsemnet.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse.

Stk. 4
FSTA’s bestyrelse består af en formand og 4 eller 6 medlemmer. Hvert år vælges 2 eller 3
bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær straks efter
generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5
I tilfælde af formandens midlertidige forfald, fungerer næstformanden i formandens sted.

Stk. 6
FSTA tegnes af formand og næstformand i forening, formand og to ordinære
bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
FSTA. Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur

§ 5 Regnskab og revision

Stk. 1
FSTA’s regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
FSTA’s regnskab revideres af en statsautoriseret revisor valgt på generalforsamlingen og påtegnes
af “kritisk revisor” valgt blandt medlemmerne.

Stk. 3
FSTA hæfter kun for den til enhver tid værende formue.

§ 6. Lovændringer og eksklusion

Stk. 1
Ændring af FSTA’s love kan kun ske med vedtagelse på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, og ved hver generalforsamling kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved den sidste af disse generalforsamlinger kan medlemmer skriftligt afgive deres stemme
vedrørende forslaget til lovændring.
Brevstemmer skal, for at være gyldige, være bestyrelsen i hænde senest dagen før
generalforsamlingen.
Såfremt et medlem gennem sin adfærd har modarbejdet foreningens formål, skadet dens
omdømme eller på anden måde er blevet en belastning for foreningen, kan bestyrelsen ekskludere
medlemmet med efterfølgende orientering af generalforsamlingen.

§ 7. Ophør og likvidation

Beslutning om FSTA’s ophævelse træffes efter samme regler, som gælder for ændring af
foreningens vedtægter.
Generalforsamlingen træffer samtidig bestemmelse om, hvorledes der skal disponeres over FSTA’s
midler.

Således vedtaget ved foreningens stiftende generalforsamling i Middelfart, den 16. marts 2011.

Det kan vi ikke gøre hver for sig

Samfundet, sundhedsvæsnet og de nye sygehusbyggerier har brug for, at vi lægger vores viden og erfaringer sammen og bidrager til at skabe de allerbedste fremtidige løsninger.

Vi har brug for en kultur, hvor fagfolk kan trække på ressourcerne hos hinanden, dele de erfaringer, der fører til de stærkeste løsninger – og ikke mindst sikrer en stadig videre udvikling af egne kompetencer.

Vi skal videndele – i ordets fineste betydning.

Med FSTA har vi derfor stiftet et forum og netværk for sundhedsfaglige personer beskæftiget inden for:

 • planlægning og programmering
 • arkitektur og byggeri
 • logistik og infrastruktur
 • teknik, IT og medicoteknik
 • drift, vedligeholdelse, ledelse og styring
 • kvalitet og hygiejne
 • miljø og energi